ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

 สมาคมร่วมบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน  ระหว่าง คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม  ด้านความปลอดภัยทางถนน  ในการทำข้อตกลงดังกล่าว  ได้มีองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ร่วมลงนามทั้งสิ้น 55 องค์กร