คณะกรรมการสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง ประชุมร่วมสำนักนายก